Ogólne warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej bonów kredytowych

§1 Zakres

Niniejsza akcja promocyjna jest obsługiwana przez mymuesli GmbH, Sailerwöhr 16, 94032 Passau ("mymuesli").

Każdy uczestnik może zebrać 5% kredytu za każdy dokonany u nas zakup i wykorzystać go na kolejne zakupy w naszym sklepie internetowym.

Uczestnictwo w tym programie podlega następującym ogólnym warunkom uczestnictwa, z ewentualnymi zmianami. Prosimy również o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.


§2 Kontakt i informacje o programie

Więcej informacji na temat tego programu można znaleźć pod adresem https://pl.mymuesli.com/campaign/twoj-bon. W razie pytań można wysłać wiadomość e-mail na adres support@mymuesli.pl.


§3 Rejestracja i udział

3.1 Udział w programie może wziąć każda osoba fizyczna, która zarejestrowała się w naszym newsletterze. Uczestnictwo w celach komercyjnych jest wykluczone.

3.2 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy uczestnictwa osobom z uzasadnionych powodów. Zastrzegamy sobie również prawo do wykluczenia uczestnika z dalszego udziału w konkursie w przypadku nadużycia. 

3.3. Ze względu na wyłączną komunikację na temat programu i kredytu za pośrednictwem naszego newslettera, warunkiem uczestnictwa w tym programie jest utrzymanie aktywnej i nieusuwalnej zgody na wysyłkę newslettera. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów reklamowych, w szczególności do wysyłki newslettera, niestety nie można zagwarantować dalszego udziału w tym programie. W tym przypadku kredyt wygasa.


§4 Opis programu

4.1 Za każdy zakup otrzymasz 5% wartości zakupu każdego z naszych produktów na swoje konto klienta. Całkowita wartość kredytu do uzyskania jest ograniczona do 200 PLN w danym okresie kampanii. 

Kredyt jest obliczany jako 5% wartości zakupów (po uwzględnieniu wszystkich zniżek i promocji) dokonanych w okresie promocyjnym, który można zrealizować na kolejne zakupy w ograniczonym czasowo okresie realizacji (np. jako rabat na produkty z naszej oferty lub, w przypadku oferty mymuesli, na specjalnie oznaczone produkty premium). W tym celu co najmniej dwa razy w roku wyślemy do użytkownika wiadomość e-mail z informacją o aktualnej kwocie kredytu i obowiązującym okresie kampanii, w którym można go zrealizować. 

4.2 Wyklucza się wypłatę wartości kredytu w gotówce oraz realizację w postaci bonu upominkowego mymuesli. 


§5 Rejestrowanie i uwzględnianie obrotów w celu określenia kwoty kredytu

5.1 Obroty muszą być rejestrowane, aby można było ustalić kwotę kredytu. Nie jest możliwe późniejsze rejestrowanie sprzedaży za zakupy, których dokonano przed dołączeniem do programu. Sprzedaż online jest rejestrowana w programie promocyjnym tylko wtedy, gdy sprzedaż online w sklepie internetowym odbywa się przy użyciu tego samego adresu e-mail, który został aktywowany przez użytkownika w celu otrzymywania naszego newslettera. 

5.2 Mymuesli ma prawo najpierw tymczasowo uwzględnić sprzedaż, a następnie ostatecznie określić saldo kredytowe, np. jeśli towar zostanie opłacony w całości dopiero później, po wpłaceniu zaliczki, lub jeśli trzeba poczekać na prawo do anulowania i odstąpienia od umowy. Tylko zamówienia, które zostały opłacone w całości i nie zostały zwrócone, zostaną zaliczone na poczet kredytu.

5.3 Uwzględnienie sprzedaży w celu uzyskania prawa do kredytu może zostać wyłączone, jeśli klientowi przyznano inne rabaty lub korzyści lub jeśli chodzi o korzyści w ramach specjalnych promocji.

5.4 Rozpatrywana sprzedaż lub obliczone na jej podstawie kwoty kredytów mogą zostać anulowane w przypadku naruszenia ogólnych warunków uczestnictwa, ustania warunków rozpatrywania (np. w przypadku zwrotu lub braku zapłaty za zakupione towary), dokonania nieprawidłowej rejestracji lub nadużycia ze strony uczestnika.

5.5 Informujemy o przyznanym kredycie pocztą elektroniczną co najmniej raz po zakończeniu okresu promocji i przypominamy o nim dwukrotnie, jeśli jeszcze nie został zrealizowany (na krótko przed upływem terminu ważności). 

5.6 Zastrzeżenia dotyczące poprawności lub kompletności zaksięgowanego obrotu lub obliczonej kwoty kredytu ("reklamacja") należy zgłaszać w formie tekstowej do mymuesli (support@mymuesli.pl) najpóźniej w ciągu 4 tygodni od powiadomienia o przyznaniu kredytu. 

W tym celu należy załączyć odpowiednie pokwitowania zawierające dane klienta wykorzystywane do składania zamówień. W przypadku braku terminowej reklamacji uznaje się, że zgłoszony obrót lub zgłoszona kwota kredytu zostały zatwierdzone.

Roszczenia do kredytu wygasają po 6 tygodniach od otrzymania wiadomości e-mail z informacją o istnieniu roszczenia o kredyt.


§6 Anulowanie, wypowiedzenie, zmiana warunków uczestnictwa


6.1 Mymuesli zastrzega sobie prawo do przerwania programu z odpowiednim wyprzedzeniem lub, w przypadku uzasadnionej przyczyny, bez takiego wyprzedzenia. Ponadto mymuesli zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad i warunków uczestnictwa. Nie ma to wpływu na roszczenia, które powstały już w momencie przerwania programu lub zmiany warunków uczestnictwa.

6.2 Jeśli mymuesli przyzna tzw. kredyt dla nowego klienta, nie zostanie on przyznany, jeśli od daty zakończenia umowy upłynęło mniej niż 12 miesięcy.

6.3 Aktualnie obowiązujące "OWU akcji promocyjnej bonów" oraz aktualny zakres usług można sprawdzić na stronie www.mymuesli.pl. 


§7 Odpowiedzialność

W przypadku umyślnego lub rażącego zaniedbania lub braku gwarantowanej cechy, firma mymuesli GmbH ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń za wszelkie szkody z tym związane. W przypadku lekkiego zaniedbania firma mymuesli GmbH ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za utratę życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała. Jeśli mymuesli GmbH nie wywiąże się ze swoich zobowiązań z powodu lekkiego zaniedbania, jeśli ich wykonanie stanie się niemożliwe lub jeśli naruszy istotne zobowiązania, ponosi odpowiedzialność za związane z tym szkody materialne i finansowe do wysokości przewidywalnej, typowej szkody.


§8 Ustawa o rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Obowiązek informowania zgodnie z ustawą o rozstrzyganiu sporów konsumenckich: Będziemy dążyć do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z naszej umowy z Klientem. Ponadto nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu pojednawczym i nie możemy zaoferować udziału w takowym postępowaniu.


§9 Inne

Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.


Version 1.0_01.01.2021