Ogólne Warunki Handlowe oraz informacje dla klientów


§1 Zakres

1.1 Niniejsze Ogòlne Warunki Handlowe spółki mymuesli AG (zwanej dalej "Sprzedawcą”) stosuje się do wszystkich umów zawartych między konsumentem lub przedsiębiorcą (dalej "Klient”) a Sprzedającym obejmujących swoim zakresem towary wystawione przez Sprzedającego w jego sklepie internetowym. Niniejszym za nieważne uznaje się stosowanie odrębnych warunków Klienta, chyba, że strony postanowią inaczej.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zasad i warunków, skontaktuj się z nami w każdej chwili, najlepiej za pomocą poczty elektronicznej na adres: support@mymuesli.com.

1.2 Konsumentem, w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych, które w przeważającej części nie mogą zostać zaliczone ani do działalności handlowej, ani do działalności związanej z wykonywaniem wolnego zawodu. Przedsiębiorcą, w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa zdolna do czynności prawnych, która przy dokonywaniu czynności prawnych działa w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością handlową lub wykonywanym wolnym zawodem.


§2  Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów przedstawione w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty z jego strony, lecz służą złożeniu wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówień on-line dostępnego w witrynie sklepu internetowego Sprzedawcy. Polega to na tym, iż Klient, po umieszczeniu w wirtualnym koszyku wybranych towarów, a także po ukończeniu elektronicznej procedury złożenia zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku finalizującego proces, składa wiążącą prawnie ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towarów i/lub usług w koszyku.

2.3 Poza uruchomieniem przycisku finalizującego proces zamawiania, poprzez kliknięcie dodatkowego pola wyboru Klient potwierdza, że jego zamówienie podlega opłacie.

2.4 Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru wraz z numerem zamówienia w rozsądnym czasie po jej zawarciu.

2.5 Sprzedający może przyjąć ofertę Klienta w terminie pięciu dni

poprzez przekazanie Klientowi potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej lub tekstowej (faksem lub pocztą elektroniczną); decyduje wówczas data otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub

poprzez dostarczenie Klientowi zamówionego towaru; decyduje wówczas data dostarczenia towaru Klientowi lub

poprzez wezwanie Klienta do zapłaty po złożeniu przez niego zamówienia.


Jeśli zajdą co najmniej dwa z powyższych zdarzeń, umowa zostanie zawarta w momencie, w którym jedno z tych zdarzeń zajdzie jako pierwsze. Nieprzyjęcie przez Sprzedawcę oferty Klienta w wyżej podanym terminie będzie jednoznaczne z odrzuceniem oferty. Tym samym Klient nie będzie dłużej związany swoim oświadczeniem woli.

2.6 Okres na przyjęcie oferty rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po wysłaniu oferty przez Klienta, a kończy się z upływem piątego dnia następującego po wysłaniu oferty.

2.7 Podczas składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedającego, treść umowy zostanie po jej zawarciu zapisana przez Sprzedającego, a następnie przesłana Klientowi po wysłaniu jego zamówienia w formie tekstowej (np. mailem, faksem lub listownie). Sprzedający nie udostępni tekstu umowy w inny sposób. Jeżeli przed wysyłką zamówienia Klient utworzył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedającego, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedającego, a Klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp za pośrednictwem chronionego hasłem konta użytkownika, do którego zalogować się można przy użyciu właściwych danych dostępowych.

2.8 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedającego, Klient może sprawdzić poprawność wprowadzonych danych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlających się na ekranie monitora. Skutecznym technicznym sposobem pozwalającym na lepsze wykrycie błędnych danych może być użycie funkcji powiększania widoku w przeglądarce, która pozwoli powiększyć treść prezentowaną na ekranie monitora. Wprowadzone dane Klient może korygować w ramach elektronicznego procesu zamówienia za pomocą standardowych funkcji klawiatury i myszki do momentu wciśnięcia przycisku finalizującego proces zamówienia.

2.9 W przypadku zamówień, w których klient chce wydrukować pojedyncze teksty na puszce muesli, obowiązują następujące zasady:

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wybranego przez siebie tekstu. Tekst nie jest sprawdzany przez mymuesli pod kątem błędów (gramatycznych lub podobnych). Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych treści tekstowych, które naruszają prawa osób trzecich lub w inny sposób naruszają obowiązujące prawo. Dotyczy to w szczególności treści, które naruszają prawa do znaków towarowych osób trzecich lub prawa autorskie, zawierają oświadczenia, które są karalne, oszczercze oświadczenia i inne treści zabronione przez prawo karne. Wykorzystywanie treści pornograficznych, ekstremistycznych, gloryfikujących przemoc i nawołujących do przemocy lub naruszających dobre obyczaje jest zabronione, mymuesli nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie naruszenia ze strony klienta. Klient zobowiązuje się zwolnić mymuesli z wszelkich możliwych roszczeń, w szczególności roszczeń odszkodowawczych, które mogłyby wynikać z naruszenia powyższych zobowiązań.

2.10 Umowa może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim.


§3 Prawo do odstĄpienia

3.1 Konsumentom przysługuje zasadniczo prawo do odstąpienia.

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższym przepisem, zgodnie z którym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej samodzielnej działalności zawodowej:

A. INSTRUKCJA UNIEWAŻNIAJĄCA, PRAWO DO ODMOWY

Masz prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszliście w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy

(mymuesli AG, Sailerwöhr 16, D-94032 Passau, Niemcy)

e-mail: support@mymuesli.pl) 

poinformować nas w jasny sposób (np. listem, faksem lub e-mailem przesłanym pocztą) o swojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odwołania, ale nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

KONSEKWENCJE COFNIĘCIA

Jeśli odwołają Państwo niniejszą Umowę, zwrócimy Państwu wszystkie płatności otrzymane od Państwa, w tym opłaty za dostawę (inne niż wszelkie dodatkowe opłaty wynikające z wyboru przez Państwa innej metody dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i nie później niż czternaście dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia o odwołaniu niniejszej Umowy. W celu dokonania tego zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczycie nam Państwo dowodu, że zwróciliście towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od daty powiadomienia nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten uznaje się za dotrzymany, jeżeli wysyłają Państwo towary przed upływem terminu czternastu dni. Osoba ta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Za utratę wartości towaru odpowiadają Państwo tylko wtedy, gdy utrata ta wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jego stanu, właściwości i funkcjonalności.

WYŁĄCZENIE LUB PRZEDWCZESNE WYGAŚNIĘCIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i w przypadku których decydujący jest indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb. Prawo do odwołania wygasa przedwcześnie w przypadku umów o dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została zdjęta po dostawie.

INFORMACJE OGÓLNE

1. proszę unikać uszkodzeń i zanieczyszczenia towaru Jeśli to możliwe, prosimy o zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego opakowania ochronnego. Jeśli nie posiadają Państwo już oryginalnego opakowania, należy użyć odpowiedniego opakowania, aby zapewnić wystarczającą ochronę przed uszkodzeniami transportowymi, aby uniknąć roszczeń o odszkodowanie z tytułu uszkodzeń spowodowanych przez wadliwe opakowanie.

2. Proszę nie odsyłać nam towaru do odbioru frachtu. Należy pamiętać, że powyższy numer 1 nie jest warunkiem koniecznym do skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

3. w odniesieniu do bezpłatnych artykułów promocyjnych (np. pakietów próbnych) w przypadku odwołania promocji obowiązuje następująca drobna zasada: Reklamowana promocja jest ważna tylko wtedy, gdy spełnione są wymagania (np. osiągnięta jest minimalna wartość zakupu/zamówienia). Nie chcemy nikogo denerwować, ale niestety dotyczy to również tego, że darmowe artykuły i prezenty muszą być zwrócone, gdy tylko klient spadnie poniżej minimalnej wartości zakupu/zamówienia z powodu zwrotu. Mamy nadzieję na zrozumienie dla tej uczciwej zasady.

B. FORMULARZ ANULOWANIA

Formularz wypłaty można pobrać tutaj w formacie PDF.

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem.

Do:

mymuesli AG, Sailerwöhr 16, D-94032 Passau, Niemcy 

Fax: 0851 204266 - 93

E-mail: support@mymuesli.pl

3.2 Szczegółowe informacje związane z prawem do odstąpienia znajdują się w pouczeniu o prawie do odstąpienia udzielonym przez Sprzedającego.


§4 Ceny i warunki płatności

4.1 Podane przez Sprzedającego ceny są cenami całkowitymi, podanymi w PLN. Zawierają one ustawowy podatek VAT. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są podane osobno w opisie danego produktu.

4.2 Klient ma do dyspozycji kilka sposobów płatności. Podane są one w sklepie internetowym Sprzedającego.

4.3 W przypadku wyboru metody płatności "PayPal” następuje realizacja płatności za pośrednictwem dostawcy usług finansowych "PayPal” (Europe) S.a.r.l.. et Cie S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg. Przy dokonywaniu płatności obowiązują warunki korzystania z serwisu PayPal zamieszczone pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL. Z warunków tych wynika między innymi wymóg, aby Klient otworzył konto PayPal, względnie dysponuje już takim kontem.§5 Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawy towarów dokonuje się drogą wysyłki na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba, że strony postanowiły inaczej. Przy realizacji transakcji bierze się pod uwagę adres dostawy podany podczas składania zamówienia u Sprzedającego.

5.2 Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Sprzedawcy.

5.3 Nie oferuje się możliwości odbioru osobistego.


§6  Odpowiedzialność za wady
6.1 W sprawach odpowiedzialności za wady strony stosować będą przepisy ustawowe.
6.2 Klient zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego o szkodzie do 2 miesiące po jej odkryciu.
6.3 Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji, o czym Konsument zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Konsumenta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta.
6.4 W przypadku towarów używanych termin przedawnienia wynosi rok od dostawy towaru do Klienta z poniższym ograniczeniem. Skrócony termin przedawnienia nie obowiązuje:
W przypadku szkód wiążących się z narażeniem życia, uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu, polegających na umyślnym lub nieumyślnym naruszeniu obowiązków Sprzedającego, lub na umyślnym lub nieumyślnym naruszeniu obowiązków ustawowego przedstawiciela lub pomocnika wykonującego zobowiązania Sprzedającego;
w przypadku pozostałych szkód, polegających na umyślnym lub związanym z rażącym niedbalstwem naruszeniu obowiązków Sprzedającego lub na umyślnym lub związanym z rażącym niedbalstwem naruszeniu obowiązków ustawowego przedstawiciela lub pomocnika wykonującego zobowiązania Użytkownika, a także
w przypadku, gdy Sprzedający podstępnie przemilczał wadę.

§7 Prawo stosowane, właściwość miejscowa sądu

7.1 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca w rozumieniu punktu 1.2, wówczas dla wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się – z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów – prawo państwa, w którym Sprzedawca ma siedzibę swojego przedsiębiorstwa, a dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa Sprzedawcy.

7.2 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca w rozumieniu punktu 1.2, wówczas dla wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się – z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów międzynarodowego zakupu towarów ruchomych – prawo państwa, w którym Sprzedawca ma siedzibę swojego przedsiębiorstwa, a dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego


§8  Alternatywne metody rozstrzygania sporów

8.1 Komisja UE udostępnia w internecie pod poniższym linkiem platformę służącą do rozstrzygania sporów z e-sklepami: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ta pełni funkcję adresu kontaktowego, służącego do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna lub umów na świadczenie usług zawartych online, w których stroną jest konsument.

8.2 Sprzedawca nie jest ani zobowiązany, ani gotowy do uczestnictwa w postępowaniu pojednawczym przed jednostką rozstrzygania sporów konsumenckich.

Ogólne warunki handlowe mymuesli AG, Sailerwöhr 16, D-94032 Passau

Tel.: 0851 20426699
Sąd rejestrowy AG Passau - HRB 7207
Przedstawiciele zarządzający: Philipp Kraiss (Co-CEO), Dr. Caren Genthner-Kappesz (Co-CEO), Franky Das (CFO)

Version 1.0_ 14.05.2020